PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2016/679

Responsable SALUT MENTAL CATALUNYA-TERRES DE LLEIDA
Henri Dunant, 1, 25003 Lleida
Finalitats tractament dades Resolució de consultes.
Legitimació i terminis de conservació La base per al tractament de les dadesés el consentiment a través de l’acceptació d’aquestes condicions.
Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.
Cessió de dades No es cediran les dades a tercers.
Drets dels titulars Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça coordinadora@salutmentalterresdelleida.org, adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades, i del seu pare, mare o tutor, en cas de ser necessari.
Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.