Consell de Participació Salut Mental

Descripció del Projecte

Aquest, és un espai de participació, que es crea a voluntat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Departament de Salut. I es concep com la veu del ciutadà (familiar o persona amb problemàtica de salut mental) davant d’Administració.

Es crea amb la intenció d’ apoderar a Salut Mental Catalunya- Terres de Lleida. Coordinadora d’entitats de salut mental i addiccions, i proporcionar/donar veu als familiars i usuaris en primera persona en tot el que té a veure en el seu procés de recuperació.

En aquest espai hi ha representació de les associacions de SMC-Terres de Lleida i també de l’Associació TDAH i la Fundació tutelar INTRESS i del 2 departaments.

Des de les associacions de famílies i les pròpies persones amb problemes de salut mental, com a coneixedors reals de la problemàtica, plantegen necessitats no cobertes pel sistema o diferents propostes de millora en quant alguns serveis o prestacions ja existents.

Els dos departaments resolen dubtes en quan a normativa i tenen en compte les propostes i necessitats latents entre la població afectada per algun problema de salut mental. Informen de novetats de lleis que afecten directament i també de l’obertura de nous serveis.

Els àmbits que es van marcar com a prioritaris son:

  • Accés a l’habitatge
  • Millorar coordinació entre salut i serveis socials
  • Consum de tòxics
  • Hospitalització
  • Derivació a clubs socials i prelaborals